ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน : English Communication Skills for Airline Business
หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "หนังสือ ทักษะการสื่อสาภาษาอังฤษสำหรับธุรกิจการบิน นี้ได้แต่งขึ้นและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ริติกุล อาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์งานการบินและความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่ประกอบด้วยคำอธิบายและแบบฝึกหัดจึงมีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการของ CLIL หรือ Content and Language Integrated Learning โดยนำเนื้อหาภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับธุรกิจการบิน มาเป็นแกนสำหรับการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน มีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ ที่เหมาะสมต่อระดับและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนฝึกหัดการใช้ภาษาอย่างหลากหลาย หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในสถาบันการศึกษา และในวงการผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบริการการบิน"    -- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร --    "ในยุคที่ธุรกิจการบินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตหนังสือเรียน ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับบุคคลากรที่เกิดขึ้นใหม่ หนังสือ English Communication Skills for Airline Business นี้ ได้ปลดปล่อยความจำเจของแบบเรียนภาษาอังกฤษเดิม ๆ และนำเสนอมุมมองใหม่ในการเรียนการสอน โดยเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย และสะดวกต่อการใช้สำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ครบโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และมีรูปแบบสมือนจริง มีการทบทวนองค์ความรู้เดิม ทั้งยังต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้นด้วย นับว่าแบบเรียนเล่มนี้ตอบโจทย์ผู้เรียนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบินได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพด้วย"    -- ดร.พัชรีพรรณ ม. รัตนพล -- อดีตพนักงานต้อนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)        "It's an amazing textbook, converging the necessary content and all the needed expressions for aviation business systematically. With this one book, I am sure. students will enjoy not only preparing for their communication skills but also understanding their work ahead. Instructors will benefit also by ready-to-use culminating activities."    -- Prof. Dr. Jihyeon Jeon -- Asia TEFL President (2018-2019)